LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR


Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och Tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler och tävlingsvillkor. Tillfälliga lokala regler samt redovisning av färger för banmarkeringar finns anslagna på klubbens anslagstavla.
Nedanstående lokala regler gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och Tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. OUT OF BOUNDS (Regel 18)
  a) Out of bounds till höger på hål 7 definieras av staketstolparna (markerade med vit topp).
  b) En boll som passerar out of bounds vid järnvägen och befinner sig i vila på andra sidan järnvägen är out of bounds, även om den ligger på banan.

 2. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17)
  a) När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad med - ett pliktslag - genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d.
  b) Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 16 och hål 17 som bara är definierat på en sida är oändligt.

 3. SPECIELLA ELLER TVINGANDE LÄTTNADSFÖRFARANDEN (Regel 16)
  Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete (MUA). Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

 4. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16)
  A. Mark under arbete (MUA)
  a) Alla områden som definieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete (MUA).
  b) Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete (MUA).
  c) Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  d) Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad får tas - utan plikt - enligt Regel 16.1.
  e) Dräneringar täckta av grus, singel eller motsvarande är mark under arbete (MUA).

  B. Oflyttbara tillverkade föremål
  a) Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  b) Objekt identifierade med orange markering.

 5. ORGANISKA FÖREMÅL (Regel 16)
  a) Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
  b) Stag på out of bounds staketet till höger på hål 7.
  c) Betongfundamenten på out of bounds staketet (se pkt 1) till höger på hål 7.

 6. LÖSA NATURFÖREMÅL (Regel 15)
  Tillverkat kompostmaterial såsom barkbitar och träflisor i rabatter är lösa naturföremål.

 7. BEGRÄNSNINGAR I ATT ANVÄNDA SPECIELL UTRUSTNING
  Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

  Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
  En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
  Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

  Plikt för brott mot den lokala regeln
  Spelaren får den allmänna plikten (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel) för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts.
  Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 8. FÖRFARANDET VID DÅLIGT VÄDER OCH AVBROTT I SPELET
  Sätt att avbryta och återuppta spelet
  Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

  Plikt för brott mot Regel 5.7b:
  Diskvalifikation

 9. AVBROTT I SPELET EFTER HÅL 10 (Regel 5.6a)
  Deltagare i sanktionerad tävling äger rätt till en paus i högst 5 minuter för intagande av förfriskningar vid kiosken. Avbrott längre än 5 minuter utgör brott mot Regel 5-6a.

  Plikt för brott mot Regel 5.6a:
  Plikt för första överträdelsen: Ett slags plikt
  Plikt för andra överträdelsen: Den allmänna plikten
  Plikt för tredje överträdelsen: Diskvalifikation

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 1. Registrerade ronder i GIT
  För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA
  Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.
  Plikt för deltagande utan EGA Handicap:

  Diskvalifikation.
 1. Anmälan till tävling
  Anmälan till tävling måste göras senast klockan 16.00 två dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling kan föranleda disciplinära åtgärder.
 1. Handicapklasser
  Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
  Klass A t.o.m. -12,0
  Klass B 12,1- 24,0
  Klass C 24,1 - 36,0
  Klass D 36,1 – 54,0
  Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 2. Tee i klubbtävlingar
  Framgår av tävlingsinbjudan.

 3. Särskiljning (Regel 3.3a)
  I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger
  särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med spel på hål 1 och hål 4 tills en segrare är korad. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 4. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
  Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen i klubbhuset. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat receptionen.

 5. Prisutdelning
  Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 6. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
  När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

18 mars 2019
Tävlingskommittén
Jönköpings Golfklubb