Kallelse till vårmöte 2024

Publicerat: 2024-02-13 - 13:25

KALLELSE

Här med kallas till vårmöte för Jönköpings Golfklubb


Måndag den 25 mars klockan 18.00
Plats: Klubbhuset
Fika serveras från klockan 17.30

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två prokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor.

Anmäl dig till vårmötet här